Artist Lineup

ARTIST LINE UP

KANSAS CITY, USA, 3 & 4 DECEMBER 2017

DAY 1 – KANSAS CITY, USA, 3 DECEMBER 2017

1 To Be Confirmed 2 To Be Confirmed 3 To Be Confirmed 4 To Be Confirmed 5 To Be Confirmed
6 To Be Confirmed 7 To Be Confirmed 8 To Be Confirmed 9 To Be Confirmed 10 To Be Confirmed

1

Band/Artist

2

Band/Artist

3

Band/Artist

4

Band/Artist

5

Band/Artist

6

Band/Artist

7

Band/Artist

8

Band/Artist

9

Band/Artist

10

Band/Artist

DAY 2 – KANSAS CITY, USA, 4 DECEMBER 2017

11 To Be Confirmed 12 To Be Confirmed 13 To Be Confirmed 14 To Be Confirmed 15 To Be Confirmed
16 To Be Confirmed 17 To Be Confirmed 18 To Be Confirmed 19 To Be Confirmed 20 To Be Confirmed

1

Band/Artist

2

Band/Artist

3

Band/Artist

4

Band/Artist

5

Band/Artist

6

Band/Artist

7

Band/Artist

8

Band/Artist

9

Band/Artist

10

Band/Artist